Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Anna Škodová

Hlavný kontrolór obce

anskodova@gmail.com

Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení ). Obecné  zastupiteľstvo môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

            Obecné zastupiteľstvo, dňa 28.10.2021 v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z.z.  na svojom zasadnutí zvolilo verejným hlasovaním a to uznesením č. 222/2021 za hlavnú kontrolórku obce Radošovce  p. Mgr. Annu Škodovú, s nástupom do pracovného pomeru od 1.11.2021, na volebné obdobie 2021 – 2027. Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 29. októbra 2021 je určený 15% pracovný úväzok mesačne.

Hlavná kontrolórka podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:

 vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, rozpracúvanie plnenia uznesení,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly  obecnému  zastupiteľstvu,
 • je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce, ak vec neznesie odklad,
 • kontroluje: spôsob vybavenia sťažností, ktoré boli pridelené príslušným organizačným útvarom, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií kontrolné akcie na základe sťažností a podnetov občanov,
 • upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy,
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obce zo štátneho rozpočtu,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na
 • užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.