Preskočiť na obsah

Matrika

Matričné úrady sú od 1.10.2015 napojené na Informačný systém CISMA  /Centrálny informačný systém matrík/. Prostredníctvom tohto systému si občania môžu vybaviť matričné doklady  ako rodný list, sobášny list, úmrtný list na matričnom úrade v Radošovciach. To znamená, že už nemusia matričné doklady žiadať tam, kde sa matričná udalosť stala a kde bola zapísaná /napr. ak sa občan narodil v Košiciach, ale býva, prípadne pracuje alebo sa zdržuje v Radošovciach, požiada o vydanie rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu  matričný úrad v Radošovciach.  Matričný úrad v Radošovciach požiada o zaslanie údajov  príslušný matričný úrad v Košiciach a na základe zaslaných podkladov potom vydá príslušný matričný doklad/. Občan si  matričný doklad vyzdvihne a zaplatí poplatky na matričnom úrade v Radošovciach.

Osobitná matrika

Matričný úrad prijíma žiadosti do osobitnej matriky v prípade narodenia, sobáša a úmrtia občanov Slovenskej republiky v cudzine. Matričné doklady z osobitnej matriky sú potrebné na použitie v Slovenskej republike (matričné doklady z cudziny sa na Slovensku neakceptujú!). Vybavenie dokladov z osobitnej matriky je bez poplatku.

 K vybaveniu rodného listu z cudziny treba doložiť:

 • originál rodného listu dieťaťa z cudziny s príslušnými overeniami a s prekladom od súdneho tlmočníka
 • občiansky preukaz + kópia obč. preukazu žiadateľa
 • originál sobášneho listu + kópia
 • ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, je treba doložiť čestné vyhlásenie matky dieťaťa, že nie je vydatá s overeným podpisom matky.

K vybaveniu sobášneho listu z cudziny treba doložiť:

 • originál sobášneho listu z cudziny s príslušnými overeniami a s prekladom od súdneho tlmočníka
 • občiansky preukaz + kópia obč. preukazu žiadateľa
 • rodný list + kópia rodného listu
 • právoplatný rozsudok o rozvode

K vybaveniu úmrtného listu z cudziny treba doložiť:

 • úmrtný list z cudziny s príslušnými overeniami a s prekladom od súdneho tlmočníka
 • občiansky preukaz + kópia obč. preukazu žiadateľa
 • občiansky preukaz zomretého prípadne doklad o štátnom občianstve
 • faktúry z pohrebnej služby o zaplatení pohrebu

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

 • originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná
 • fotokópia osvedčovanej listiny
 • platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas, povolenie na pobyt pre cudzinca

Správny poplatok

 • za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,00 €
 • za každú začatú stranu v českom jazyku: 3,00 €

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány), ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Osvedčovanie podpisov

K vybaveniu potrebujete:

 • listinu, na ktorej sa má podpis overiť
 • platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

Správny poplatok

 • za overenie 1 podpisu: 2,00 €

Narodenie dieťaťa

K vybaveniu prvého rodného listu dieťaťa narodeného v Radošovciach treba priniesť:

 • občianske preukazy obidvoch rodičov
 • sobášny list (originál)
 • príp. právoplatný rozsudok o rozvode originál
 • úmrtný list manžela, ak je matka  vdova

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, je možné na matričnom úrade uznať otcovstvo pred narodením dieťaťa, aj po narodení dieťaťa. Podrobnejšie informácie vám budú poskytnuté na matričnom úrade.

Správny poplatok za vydanie duplikátu rodného listu – 5,00 €

Uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu na príslušnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Potrebné doklady:

Slobodní:

 • platný občiansky preukaz
 • originál vlastný rodný list

Rozvedení:

 • platný občiansky preukaz
 • originál vlastný rodný list
 • právoplatné súdne rozhodnutie (vyznačené súdom, kedy nadobudlo právoplatnosť , aj keď ste sa vzdali odvolania)

Ovdovelí:

 • platný občiansky preukaz
 • originál vlastný rodný list
 • úmrtný list manžela/ky, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho

Cudzinci:

 • pas
 • rodný list
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami (overenie-pečiatku APOSTILLE tých štátov, s ktorými nemáme podpísanú dohodu, to vám oznámia na každom matričnom úrade
 • doklady písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
 • vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§28 zák. č. 154/1994 Z. z.)

Zmocnenie k uzavretiu manželstva

Všetky potrebné doklady

 • rodný list
 • platný občiansky preukaz
 • v prípade rozvedeného – právoplatný rozsudok o rozvode
 • v prípade vdovy/vdovca – úmrtný list predchádzajúceho manžela/ky
 • v prípade maloletého snúbenca, staršieho ako 16 rokov, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Správny poplatok 20,00 € (zák. NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch)

 Uzavretie manželstva slovenského štátneho občana s cudzincom

USMERNENIE

Doklady potrebné k oznámeniu o uzavretí manželstva:

slovenský štátny občan

 1. rodný list
 2. platný občiansky preukaz
 3. v prípade rozvedeného – právoplatný rozsudok o rozvode
  v prípade vdovy/vdovca- úmrtný list predchádzajúceho manžela

v prípade maloletého snúbenca, staršieho ako 16 rokov, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

cudzí štátny občan

 1. rodný list, alebo rovnocenný doklad o narodení, z ktorého musí byť zrejmé najmä miesto a dátum narodenia, meno a priezvisko a údaje o rodičoch
 2. potvrdenie o štátnom občianstve
 3. potvrdenie o trvalom pobyte
 4. potvrdenie o osobnom stave
 5. ak je rozvedený/ná – súdne rozhodnutie o rozvode s doložkou právoplatnosti
 6. ak je vdovec/vdova  – úmrtný list predchádzajúceho manžela
 7. osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (v prípade, že domovský štát podľa právneho poriadku platného v danom štáte osvedčenie nevydáva, potvrdenie o tom, napr. taliansky štátny občan – potvrdenie o vykonaní ohlášok. Cudzí štátny občan, ktorého domovský štát nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, musí písomne požiadať príslušný úrad o jeho odpustenie.
 8. platný cestovný pas

Doklady musia byť preložené do slovenského jazyka úradným tlmočníkom (najlepšie na území SR)

Platnosť dokladov – 6 mesiacov odo dňa vystavenia.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť uvedené doklady matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Správny poplatok pri uzavretí manželstva slovenského štátneho občana s cudzincom je 70,00 € .

Dôkazná moc listín vydaných v cudzine

Doklady /listiny/ vydané súdmi a úradmi v cudzine, ktoré platia v mieste, kde boli vydané za verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín aj v SR, pokiaľ sú opatrené predpísanými overeniami (§ 52 zák.č. 97/1963 Zb.) Podľa toho treba, aby osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva a iné doklady vydané v cudzine boli overené vyššími orgánmi tohto štátu a superlegalizované slovenským zastupiteľským úradom v danom štáte. Len u takýchto dokladov je totiž záruka, že boli vydané na to oprávneným orgánom a v náležitej forme.

Vyššie overenie nie je potrebné v prípadoch, keď bol doklad vydaný orgánom, s ktorým má SR zmluvu o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a iných veciach, pokiaľ táto zmluva obsahuje úľavy pre overovanie dokladov.

Pozn.: Platia dohody uzavreté bývalou ČSSR a ČSFR, štáty, s ktorými je uzavretá dohoda- nevyžaduje sa vyššie overenie listín – zoznamy sú na každej matrike.

Správny poplatok za vydanie duplikátu sobášneho listu –  5,00 €

Úmrtie

K vybaveniu úmrtného listu je potrebné doložiť:

– List o prehliadke mŕtveho (3x)

– Občiansky preukaz zomrelého

Správny poplatok za vydanie duplikátu úmrtného listu – 5,00 €