Preskočiť na obsah

Katolícky dom v Radošovciach

Na mieste kde dnes stojí  staré kino, pôvodne Katolícky dom, stával  drevený obilný sklad veľkomlynára Kudrnu z Hodonína.  Sklad po určitých úpravách slúžil ochotníkom ako divadelná miestnosť, pretože divadelná tradícia je v našej obci stará.

Neskôr počas prvej republiky v Radošovciach pôsobilo viacero spolkov, napr. katolícka telocvičná organizácia OROL /1923/, Divadelný spolok /1919/, Katolícky kruh /1919/, Spolok katolíckych žien /1920/, Spolok sv. Vojtecha /1914/. Pre prácu a potreby týchto spolkov  vyvstala  požiadavka  na priestor, v ktorom by mohli  rozvíjať svoju činnosť, preto  v roku 1927 si občania svojpomocne  postavili  Katolícky dom s javiskom s použitím finančného úveru.

V tomto zariadení sa  potom  nacvičovali a hrali divadelné predstavenia, bolo tu nainštalované telocvičné náradie, divadelná šatnica a existovala tu i knižnica. V roku  1935 si istý Laban z Hodonína prenajal  sálu a zriadil tu premietanie filmov a od 25.6.1949 tu už bola stabilná kinosála štátneho filmu.  Pred postavením novej školy  tu  sídlili i niektoré  vyučovacie triedy a tiež sa tu uskutočňovali tanečné zábavy.

Za zmienku stojí  fakt, že javisko sály malo oponu, ktorú maľoval známy moravský maliar Antoš Frolka /1877-1935/. Bol to ten istý maliar, ktorý v roku 1905 namaľoval oponu pre Katolícky kruh v Skalici, ktorú si dodnes Skaličania v kultúrnom dome s pýchou opatrujú.

Naša opona, ktorá bola umelecky  a dnes i historicky hodnotná ,  znázorňovala  žnicu v čepci vo sviatočnom radošovskom kroji s pestrými výšivkami  na kvetinovej lúke a za ňou stál kosec, takisto v kroji. Ako hrdo poznamenávali starí pamätníci, takej peknej opony na celom okolí nebolo. Je veľká škoda, že sa nezachovalo aspoň  jej torzo, ba ani fotografia, ktorá by nám ju pripomínala.  Zničená opona sa údajne našla na povale katolíckeho  domu, vtedy kina, niekedy okolo roku 1980.