Preskočiť na obsah

Výzva pre majiteľov psov

Zverejnené 8.8.2023.

Kategória

Obec Radošovce vyzýva majiteľov psov, aby odstraňovali výkaly po svojom psovi. Je zákonnou povinnosťou majiteľa psa a vzhľadom k tomu, že podľa zákona o odpadoch platného na území SR sú psie exkrementy zaradené medzi ostatný bežný odpad, je možné ho vysypať v akomkoľvek sáčku do akejkoľvek smetnej nádoby na komunálny odpad, samozrejme s výnimkou nádob určených na separovaný zber. Rovnako je potrebné brať na vedomie, že v zmysle zákona a riešenia problematiky znečisťovania verejných priestranstiev ten, kto vedie psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta v zmysle par. 7 ods. 2, pís. f/ zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a to do výšky 65,- €

Okrem vyhýbania sa pokutám, plnením si povinností, patrí medzi ďalšie rozumné dôvody, prečo zbierať psie výkaly, najmä udržiavanie čistoty, obce, ulíc, parkov, trávnikov, či verejnej zelene. Takisto sa deti môžu bez obáv hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách, po daždi a teple sa nešíri do okolia nepríjemný zápach. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického.