Preskočiť na obsah

Upozornenie pre majiteľov psov

Zverejnené 24.2.2023.

Upozorňujeme majiteľov psov, že v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Radošovce, je povinnosťou majiteľa psa odstraňovať výkaly po psoch. Podľa zákona o odpadoch platného na území SR sú psie exkrementy zaradené medzi ostatný bežný odpad a preto je možné ho vysypať v akomkoľvek vrecku do akejkoľvek smetnej nádoby na komunálny odpad, samozrejme s výnimkou nádob určených na separovaný zber.

Okrem plnenia tejto povinnosti žiadame majiteľov psov, aby rešpektovali a dodržiavali aj ostatné nariadenia vyššie uvedeného VZN obce, najmä povinnosť vodiť psa len na vôdzke a s náhubkom na miestach, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia. Napríklad vodenie /venčenie/ psov na detské ihrisko je úplne nevhodné nie len z hľadiska bezpečnosti prítomných detí a ich doprovodu, ale najmä hygienického.