Preskočiť na obsah

Zákaz spaľovania odpadu

Zverejnené 23.8.2023.

Kategória

Obec Radošovce vyzýva občanov k dodržiavaniu zákazu zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu spaľovaním, v zmysle časti II, článku III, bodu 4f, Všeobecne záväzného nariadenia obce Radošovce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Upozorňujeme občanov, že spaľovanie odpadu, aj toho, ktorý vzniká v záhradách, je porušovaním platného VZN obce a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ale tiež narúšaním susedských vzťahov a v neposlednom rade zhoršuje kvalitu ovzdušia uvoľňovaním znečisťujúcich látok s negatívnym dopadom na zdravie všetkých obyvateľov.