Pripojenie na verejný vodovod

30.5.2023 zverejnil/a radosovce_admin.

Kategória

V prípade záujmu o pripojenie na verejný vodovod, je treba:

  • mať zaplatenú vodomernú šachtu, ak jej kúpu zabezpečovala obec
  • podať žiadosť o pripojenie

v prípade, že je vodomerná šachta uložená na cudzom pozemku, doložiť dohodu s vlastníkom pozemku

v prípade, že je pripájaná nehnuteľnosť v podielovom vlastníctve viacerých vlastníkov, doložiť súhlas väčšiny vlastníkov

Žiadosť s potrebnými prílohami je možné doručiť na obecný úrad alebo vypísať priamo na obecnom úrade v čase úradných hodín, najneskôr do konca mesiaca jún. Po tomto termíne už bude možné podať žiadosť len osobne v kancelárii BVS.

Obec Radošovce žiada občanov, ktorí už majú osadenú vodomernú šachtu a jej kúpu zabezpečil obecný úrad, aby jej úhradu bezodkladne vykonali buď v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo platbou na účet v tvare IBAN: SK51 5600 0000 0026 0026 7015. Cena vodomernej šachty je 300,- €.